Deciziile luate după ședința Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică (DOC)

 Vezi mai jos și alte decizii luate de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică.

În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a
sănătății publice și Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare
de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia
națională extraordinară de sănătate publică,
HOTĂRĂŞTE:

1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea
tuturor hotărîrilor / dispozițiilor aprobate, aducîndu-le în concordanță cu Hotărîrile
Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.
2. Punctul 12 din Hotărîrea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale
Extraordinare de Sănătate publică:
2.1. subpunctul 12.5. va avea următorul cuprins „12.5. persoane în tranzit,
inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării
va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;”;
2.2. se completează cu subpunctele 12.6-12.8 cu următorul cuprins:
„12.6. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv
însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
12.7. lucrătorii transfrontalieri;
12.8. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care
efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile
garniturilor de tren.”.
3. Punctul 14 din Hotărîrea nr.11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naţionale
Extraordinare de Sănătate Publică va avea următorul cuprins:
„14. Exceptie de la prevederile pct.13, în cazul în care nu prezintă semne clinice
de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de
autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, se stabilește
pentru următoarele categorii de persoane:
14.1. conducători auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care
efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile
garniturilor de tren;
14.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv
însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
14.3. elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățămînt de peste
hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de
învățămînt gimnazial/liceal/învățămînt superior;
14.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză,
permis de şedere sau un alt document confirmativ;
14.5. lucrătorii transfrontalieri;
2
14.6. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în
Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii
familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
14.7. persoane în tranzit.”.
4. Reluarea graduală, din data semnării a Ordinelor comune ale Inspectoratului
General al Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, a activității punctelor de trecere
a frontierei de stat, ținînd cont de relansarea treptată a transportului de persoane și
mărfuri în trafic internațional; de restricțiile privind accesul cetățenilor străini în
Republica Moldova; de regimul de autoizolare a persoanelor ce intră pe teritoriul
Republicii Moldova și de restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în
statele corespondente.
5. Reluarea, începînd cu data de 26 mai 2020, a activităților de transport feroviar
și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a următoarelor măsuri
de prevenire și control a infecției COVID–19:
5.1. asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin:
(i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți (pentru mîini și
suprafețe); (iii) triajul zilnic la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății)
al personalului angajat;
5.2. ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport pentru
evitarea aglomerărilor de persoane;
5.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de
muncă, cu informarea angajatorului;
5.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic
internațional, proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport;
5.5. purtarea obligatorie a măștilor de protecție de către pasageri;
5.6. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la
îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional,
care nu trebuie să depășească 370 gradeCelsius;
5.7. dezinfectarea suprafețelor din salon și verificarea temperaturii pasagerilor
în cadrul operațiunii de transport rutier de persoane, inclusiv după fiecare tură/cursă
efectuată, la stația terminus.
6. Reluarea, începînd cu data de 01 iunie 2020, a activităţii pieţelor din or.
Chișinău și or. Bălți.
7. Activitatea piețelor comerciale pe întreg teritoriul Republicii Moldova se va
realiza în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției
COVID-19 în cadrul piețelor comerciale, conform Anexei nr. 1.
8. Reluarea, începînd cu data de 15 iunie 2020, a activității unităților de
alimentație publică, cu respectarea Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID19 în activitatea instituțiilor de alimentație publică, conform Anexei nr. 2.
9. Reluarea, începînd cu data de 15 iunie 2020 a activității sălilor de sport și
fitness, fără vestiar, baie, piscină, cu respectarea strictă a următoarelor măsuri de
sănătate publică:
9.1. respectarea distanței fizice;
3
9.1. limitarea numărului de persoane pentru o ședință de antrenament;
9.2. amplasarea echipamentului sportiv respectînd distanța de 2 metri între ele;
9.3. asigurarea personalului cu echipament de protecție;
9.5. asigurarea cu soluții dezinfectante la intrare și monitorizarea respectării
igienei mîinilor;
9.6. asigurarea dezinfecției echipamentului sportiv după fiecare
antrenament/ședință, cu utilizarea lavetelor de unică folosință, cu substanțe
dezinfectante pentru igienizare.
10. Reluarea, începînd cu data de 01 iunie, a activității bibliotecilor și muzeelor,
fără organizarea evenimentelor culturale în masă, asigurînd respectarea următoarelor
măsuri:
10.1. respectarea distanței fizice;
10.2. limitarea numărului de persoane;
10.3. amplasarea locurilor de lectură respectînd distanța de 2 metri între ele;
10.4. asigurarea personalului cu echipament de protecție;
10.5. verificarea temperaturii fiecărui vizitator la intrare;
10.5. asigurarea cu soluții dezinfectante la intrare;
10.6. asigurarea aerisirii și dezinfecției suprafețelor la fiecare 2 ore.
11. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției
COVID–19, măsurile restrictive vor fi revizuite.
12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre
constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere
contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
13. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe
pagina oficială a Guvernului.


Preluat de la: Publika.md