Moldova are un nou Cod Silvic

Proiectul reglementează regimul juridic al terenurilor fondului forestier; competențele autorităților administrației publice centrale și locale cu referire la raporturile silvice; activitățile pentru supravegherea stării și folosirii durabile a fondului forestier și cinegetic; normele de folosire a pădurii. De asemenea, sînt reglementate măsurile de protecție a fondului forestier, conservarea și ameliorarea biodiversității pădurilor, precum și răspunderea pentru încălcarea legislației silvice.

Totodată, noul Cod prevede divizarea pădurilor pe grupe, subgrupe și categorii funcționale. Grupa întîi funcțională, cu funcții speciale de protecție, se referă la pădurile care sînt utilizate pentru conservarea naturii, conservarea genofondului şi ecofondului forestier, cercetare științifică, protecția patrimoniului istoric și cultural, protecția corpurilor de apă și a solului, recreere și turism ecologic. Grupa a doua funcțională, cu funcții de protecție și producție, vizează pădurile polivalente ce asigură securitatea alimentară și energetică a populației, care sînt utilizate pentru producția de lemn, comerțul cu lemn și produse nelemnoase, toate contribuind la protecția mediului.

În perioada 2001-2017, Codul silvic a fost supus mai multor modificări. În acest context, prin aprobarea noului Cod se intenționează perfecționarea și aducerea în concordanță a legislației silvice naționale la cerințele europene, care să asigure practici de gestionare durabilă a pădurilor, integritatea fondului forestier, promovarea tipului natural fundamental de pădure, precum și recuperarea prejudiciilor cauzate de folosirea ilegală a resurselor pădurii.

Codul silvic, elaborat de către Ministerul Mediului, va intra în vigoare, cu unele excepții, la expirarea a 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Totodată, la data intrării în vigoare a noului Cod, se va abroga Codul silvic actual și Legea pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate.


Preluat de la: Noi.md