Ce servicii medicale acoperă prima de asigurare obligatorie de asistență medicală

Valoarea primei în sumă fixă pentru 2024 a rămas la nivelul anului 2023 – 12 636 de lei. În primele trei luni ale anului, persoanele obligate să se asigure în mod individual beneficiază de facilități la plata primei, astfel că suma necesară spre a fi achitată variază între 1014 lei și 4056 de lei. Persoanele care nu se asigură în termenul legal vor plăti de la 1 aprilie prima în mărime deplină, adică 12 636 de lei și penalități (0,1% pentru fiecare zi de întîrziere).

1.Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în R. Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:

2.Mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreţii, traducătorii şi administratorii autorizaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajaţi, care au obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege.

3. Persoanele neangajate care exercită independent profesia de medic de familie.

4. Alţi cetăţeni ai R. Moldova, străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă, beneficiarii de protecție internațională care nu sînt angajaţi şi nu fac parte din niciuna din categoriile enumerate, dar nu sînt asigurați nici de Guvern, care fac dovada aflării în R. Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).

5. Străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul R. Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare, de voluntariat sau religioase şi care nu sînt angajaţi, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

Dacă fondatorii de întreprindere individuală și de gospodărie țărănească, persoanele care desfășoară activitate independentă, avocații, notarii, executorii judecătorești, mediatorii etc. sînt concomitent pensionari sau dețin grad de dizabilitate, ei au obligația să achite prima de asigurare în sumă fixă pentru anul 2024.

La achitarea primei de asigurare în sumă fixă, cetățenii introduc codul numeric personal (IDNP-ul). Întreprinzătorii individuali, cum ar fi spre exemplu fondatorii de întreprindere individuală sau de gospodărie țărănească, la fel, trebuie să facă plata utilizînd codul numeric personal, nu codul fiscal al entității. Dacă achitarea se va face folosind codul fiscal al entității, fondatorii menționați în ordinul de plată nu vor obține statut de asigurat în sistemul de asigurare medicală obligatorie.

În cazul în care persoanele fizice care la începutul anului au achitat prima de asigurare în sumă fixă ulterior se încadrează în cîmpul muncii, vor plăti, odată cu obținerea statutului de angajat, prima în formă de contribuție procentuală din salariu și alte recompense. Persoanele respective au posibilitatea de a solicita restituirea primei achitate în sumă fixă în cuantum proporțional numărului de zile în care au avut statut de persoană angajată.

Conform Programului unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, persoanele asigurate trebuie să aibă parte gratuit de o serie de servicii medicale:

Lista cu toate tipurile și serviciile acoperite de poliță poate fi găsită în decizia Guvernului privind Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală.

Pe parcursul anului 2023, structura veniturilor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) a fost următoarea:

Bugetul FAOAM pentru anul 2024 prevede venituri de 15,4 miliarde de lei și cheltuieli în aceeași sumă. Din suma totală a veniturilor FAOAM, veniturile proprii, inclusiv donațiile din surse externe, vor constitui 54,6%, iar transferurile de la bugetul de stat – 45,4%.


Preluat de la: Noi.md