AIPA a început recepționarea cererilor de acordare a compensațiilor pentru grupa a II-a de culturi

La scurt timp după protestul agricultorilor, AIPA a anunţat că recepţionează de azi până în data de 8 decembrie cererile de compensare a pierderilor suportate pentru grupa a doua de culturi afectate de secetă.

Astfel, pentru a obține compensația solicitantul va trebui să întrunească următoarele condiții:

-să dețină sau să lucreze în fapt suprafețe de teren însămânțate cu porumb;

– să dispună de cont bancar în monedă națională (MDL);

– să prezinte datele din actele de constatare veridice și întocmite în termenul stabilit de prevederile prezentului Regulament.

Modul de depunere a dosarului:

Dosarele de solicitare a compensației, împreună cu documentele în original, pentru care sunt atașate copiile la dosar, se depun de către solicitant la subdiviziunile teritoriale ale AIPA din raza teritorială în care își desfășoară activitatea solicitantul de compensații.

Dosarul de acordare a compensației va conține următoarele documente obligatorii:

– cererea de acordare a ajutorului financiar;

– declarația pe propria răspundere privind completitudinea dosarului și veridicitatea informației din documentele prezentate;

– copia certificatului de înregistrare a gospodăriei țărănești;

– certificatul de confirmare eliberat de către autoritatea publică locală;

– copia de pe certificatul privind atribuirea codului IBAN, eliberat de către banca comercială;

– copia actului de constatare a pagubelor la cultura porumbului pentru recolta anului 2020, cauzate de secetă.

Dosarele se depun de către solicitant (administrator) sau de către reprezentantul legal al solicitantului. Dosarul se depune șnuruit, sigilat și numerotat precum și semnat pe fiecare pagină de către solicitant. Documentele prezentate în copii trebuie să conțină mențiunea „corespunde originalului” și semnătura solicitantului. La depunerea dosarului de solicitare a compensației, solicitantul primește confirmarea care atestă recepționarea dosarului de către subdiviziunea teritorială a AIPA.

Modul de calculare a compensației:

Mărimea ajutorului financiar per ha de teren arabil se va calcula de către AIPA  în baza mijloacelor financiare disponibile raportate la suprafața totală eligibilă, conform dosarelor recepționate.


Preluat de la: Publika.md

 Fără categorie