Măsurile de control a infecției COVID-19, aprobate de Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

La 15 mai, s-a întrunit în ședință Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică pentru a aproba următoarele măsuri privind controlul și combaterea infecției COVID–19, în contextul ieșirii din starea de urgență pe teritoriul Republicii Moldova.

În cadrul ședinței, membrii Comisiei au declarat  stare de urgentă  de sănătate publică  la nivel național, până pe 30 iunie, care presupune aplicarea măsurilor de răspuns la infecția COVID-19.

1. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale,
toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica
Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și
toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii
Moldova, vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și
combatere a infecției COVID–19:
1.1. asigurarea respectării distanței sociale între persoane de minim 1 (unu)
metru, cu excepția în care prin prevederi speciale se stabilește respectarea unei
distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor
în transportul public;
1.2. respectarea regulilor de igienă a mîinilor;
1.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
1.4. persoanele cărora li se stabilește regimul de autoizolare asigură
respectarea regimului respectiv sub proprie răspundere;
1.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și
juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;
1.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;
1.7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații
publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca
trebuie să acopere atît gura, cît și nasul.
2. Se stabilesc instituțiilor medico–sanitare publice și prestatorilor de
servicii de sănătate de drept privat, sub responsabilitatea personală a managerilor,
următoarele măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:
2.1. Realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate,
inclusiv a măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele
normative în vigoare;
2.2. Organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul
instituției/prestatorului;
2.3. Efectuarea triajului COVID–19 al pacientului;
2.4. Organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la
începutul turei de lucru;
2
2.5. Asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform
riscului de expunere;
2.6. Monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;
2.7. Asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena
mîinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;
2.8. Organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile
de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID–19;
2.9. Reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat,
pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de
activitate a instituției/prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale a
angajatului: comorbidități, vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);
2.10. Organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea
măsurilor de prevenire conform Ghidului practic „Măsuri cheie pentru prevenirea
infecției COVID-19 la locul de muncă”, aprobat de către Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale.
3. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de
transport feroviar și rutier de persoane în trafic urban/raional/interraional vor asigura
respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID –
19:
3.1. Asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport,
prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți (pentru mîini și
suprafețe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru
(termometria, starea sănătății).
3.2. Ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport,
inclusiv cu restricționarea circulației în conformitate cu Hotărîrile Comisiilor
extraordinare de sănătate publică;
3.3. Automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de
muncă, cu informarea angajatorului;
3.4. Limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic
raional și interraional– proporțional numărului de scaune disponibile in mijlocul de
transport, iar pentru transportul rutier în trafic urban în limita a 60% din capacitatea
de îmbarcare;
3.5. Purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru pasageri;
3.6. Respectarea măsurilor de curățare a suprafețelor după fiecare tură/cursă
efectuată la stația terminus.
4. Suplimentar prevederilor punctului 1, unitățile comerciale cu amănuntul
vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:
4.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;
4.2. Triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;
4.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de
muncă;
4.4. Asigurarea personalului cu echipamente de protecție;
4.5. Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini la intrare;
3
4.6. Accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;
4.7. Prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor,
cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei)
ori pe zi;
4.8. Aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea
permanentă.
5. Suplimentar prevederilor punctului 1, persoanele fizice și juridice care
efectuează lucrări agricole, vor asigura respectarea următoarelor măsuri:
5.1. Distanța socială de minim 1 (unu) metru în timpul
deplasării/transportării și la efectuarea lucrărilor;
5.2. Condiții de alimentație separată a lucrătorilor antrenați în lucrări;
5.3. Asigurarea cu dezinfectante pentru mîini;
5.4. Obligativitatea purtării măștilor în sere și alte spații închise;
5.5. Monitorizarea stării de sănătate a lucrătorilor antrenați.
6. Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței
medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență
medicală (asigurate/neasigurate).
7. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea în locurile publice
(păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu posibilitatea
de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.
Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămîne a fi obligatorie, indiferent
de numărul de persoane prezente în locurile publice.
8. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor în vîrstă
de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără
necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în
funcție de situația epidemiologică.
9. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 aflarea persoanelor pe terenuri
de joacă, terenuri sportive, zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a
termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.
10. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 părăsirea teritoriului
Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.
11. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 organizarea şi desfășurarea
tuturor activităților/competițiilor cu caracter cultural–sportiv, precum și alte
măsuri/evenimente în spații/clădiri închise.
12. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 intrarea pe teritoriul Republicii
Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor
cu următoarele excepții:
12.1. membri de familie ai cetățenilor RM;
12.2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un
document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
12.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză,
permis de ședere sau un alt document echivalent;
4
12.4. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în
Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii
familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
12.5. pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției
consulare.
13. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în
Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi
vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o
perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.
14. Conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport,
care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile
garniturilor de tren, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie
sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14
(paisprezece) zile în locurile determinate.
15. Se interzice pînă la data de 30 iunie 2020 activitatea unităților de
agrement, recreere, sălilor de sport, centrelor sportive, bazinelor de înot, sălilor de
fitness, teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, muzeelor și a altor unități
pentru antrenament și recreere.
16. Se suspendă, pînă la data de 30 iunie 2020, procesul educaţional în cadrul
instituţiilor de învăţămînt general, profesional şi universitar (pentru instituțiile
publice și private), cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție
de situația epidemiologică.
17. Se menține pînă la 30 iunie 2020 sistarea activității piețelor comerciale
din or. Chișinău și Bălți.
18. Se menține pînă la 30 iunie 2020 sistarea activității centrelor comerciale
la nivel național, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de
comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în
incinta acestora.
19. Se menține pînă la 30 iunie 2020 suspendarea curselor aeriene regulate
de pasageri, charterelor aeriene regulate de pasageri, rutelor feroviare internaționale
de transport de pasageri, transportului rutier de persoane în trafic internațional prin
servicii regulate, regulate speciale, ocazionale și în regim taxi, cu relansarea treptată
în funcție de situația epidemiologică (i), reciprocitate privind regimul comunicării
prin curse aeriene regulate cu statele corespondente (ii), restricțiile privind accesul
cetățenilor străini în Republica Moldova (iii), regimul de autoizolare a persoanelor ce
intră sau tranzitează teritoriul Republicii Moldova (iv), restricțiile privind accesul
cetățenilor Republicii Moldova în statele corespondente.
20. Se admite:
20.1. comercializarea produselor la pachet și în regim catering prin unitățile
de alimentație publică și prin unitățile ce comercializează produse de patiserie,
panificație și alte produse alimentare cu vînzare la geam, exceptînd alte tipuri de
servicii;
5
20.2. comercializarea produselor alimentare la pachet prin unitățile de
alimentație publică din cadrul unităților de comercializare a produselor petroliere, cu
excluderea posibilității de consumare a acestora în incinta/teritoriul unității.
21. Comerțul ambulant, se va desfășura în baza autorizaţiei de amplasare
emise de autoritatea publică locală, cu asigurarea obligatorie a respectării normelor
pentru reducerea răspîndirii infecției COVID-19, cu amplasarea punctului de comerț
la o distanță de 3 metri unul de celălalt.
22. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu
participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de
sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență
epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de
telefon, adresă email, adresă de domiciliu), cu excepția spațiilor care sunt în
adiacentul instituțiilor publice, de învățămînt, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit
de infecție.
23. Întrunirile cu caracter religios (oficierea serviciilor divine sau altor
manifestări tradiţionale religioase) se vor desfășura strict în aer liber (curțile
bisericilor, mănăstirilor, altor culte religioase), cu respectarea obligatorie a distanței
sociale de minim 2 metri și cu purtarea obligatorie de către toți participanții a măștilor
de protecție.
24. Instituțiile medico–sanitare publice și prestatorii de servicii de sănătate
de drept privat, vor asigura reluarea graduală a activităților consultativ-diagnostice și
de tratament programate în condiții de ambulator și a examenelor medicale cu scop
profilactic în condiții de ambulator, cu programarea prealabilă a pacienților, în baza
documentelor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu respectarea
tuturor măsurilor de precauție:
24.1. Se relansează următoarele activități medicale de ambulator, începînd cu
data de 16 mai 2020: activități de imunizare; asistența medicală stomatologică
programată; activitatea Comisiilor medicale de examinare a conducătorilor de
vehicul; activitatea Comisiilor de examinare pentru angajare la muncă în țară și peste
hotarele republicii, activitatea Comisiilor medico-militare pentru examinarea
medicală a recruților, Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă;
Comisiilor de examinare medicală la angajare în muncă; Comisiilor de examinare
medicală pentru port-armă, Comisiilor de examinare medicală de trimitere pentru
expertizare și prelungire a gradului de dizabilitate etc., conform cerințelor actelor
normative în vigoare. Prestarea serviciilor se va efectua, cu programare prealabilă, cu
respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19, în dependență de
evaluarea riscului epidemiologic pentru fiecare categorie de personal.
24.2. Se relansează următoarele activități medicale din cadrul spitalelor,
începînd cu data de 16 mai 2020, în condiții de staționar: serviciile de chirurgie de o
zi; intervențiile chirugicale planificate pacienților cu risc anestezic conform scorului
ASA (American Society of Anesthesiology), în conformitate cu prevederile
Protocolului clinic standardizat în anestezie aprobat prin ordinul nr.861/ 2013;
6
serviciile de reabilitare precoce a pacienților după AVC, infarct miocardic,
traumatisme.
25. Se relansează serviciile de coafură (aranjare şi tuns), cu respectarea
strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19:
25.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă;
25.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru
(termometria, starea sănătății);
25.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile și accesibile, a dozatoarelor cu
dezinfectant pentru prelucrarea mîinilor;
25.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanței între ele
de cel puțin 2 (doi) metri;
25.5. Asigurarea angajaților cu echipamente de protecție individuală – halat
de lucru, mască, mănuși;
25.6. Aerisirea și curățarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore;
25.7. Prelucrarea cu soluții dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă
după fiecare client și a suprafețelor (mînere, întrerupătoare, mese, scaune, etc.);
25.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienților;
25.9. Purtarea obligatorie a măștilor de către clienți.
26. Se relansează procesul de antrenament de către sportivii, membri ai
lotului național, în grupuri mici, ce nu depășesc 7 persoane, organizate strict în aer
liber cu respectarea tuturor normelor pentru prevenirea și răspîndirea infecției
COVID – 19.
27. Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorități administrative centrale
subordonate Guvernului și structurile organizaționale din sfera lor de competență
(autoritățile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate
și cele aflate în subordine, precum și instituțiile publice, întreprinderile de stat și
societățile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul,
Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator)
vor organiza, desfășurarea activității în regim special de lucru, de la 7:30 pînă la 16:00
și pauza de masă de la 12.00 pînă la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcție de
situația epidemiologică.
28. Se recomandă conducătorilor entităților publice să organizeze, în funcție
de specificul activității și de necesități:
28.1. atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea
funcționalității entității, activitatea căruia necesită prezența obligatorie la serviciu;
28.2. organizarea muncii la domiciliu pentru personalul, activitatea căruia nu
necesită prezența obligatorie la locul de muncă, dar poate fi asigurată la distanță.
29. Directorul Serviciului Vamal va stabili, prin act administrativ intern,
pentru unele posturi vamale la frontiera Republicii Moldova regimul de muncă în
schimburi, cu o durată mai mare de 12 ore, cu respectarea duratei întreruperii în
muncă între schimburi.
30. Se menține suspendarea pînă la data de 30 iunie 2020 a activităților la
clasă din cadrul entităților prestatoare de servicii educaționale de drept public sau privat.
7
Se admite desfășurarea componentei teoretice din cadrul programelor de studiu în
regim online (indiferent de forma la care a fost autorizat pentru funcționare
provizorie/acreditat programul) iar pentru componenta practică se admit doar orele
individuale care vor respecta următoarele norme de igienă și sanitație: dezinfecția
suprafețelor și utilajelor/instrumentelor, aerisirea spațiilor, purtarea măștilor,
păstrarea distanței dintre participanți (cel puțin 1 m), organizarea monitorizării și
triajului zilnic a personalului implicat precum și asigurarea acestuia cu echipamente
de protecție, dezinfectanți.
31. Se sistează circulația transportului public din mun. Chișinău și mun.
Bălți în zilele de 16-17 mai 2020 și 23-24 mai 2020.
32. Regimul de carantină în localități se va stabili in baza Instrucţiunii
privind instituirea regimului de carantină în localități, conform anexei.
33. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre
constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la
răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
34. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe
pagina oficială a Guvernului.


Preluat de la: Publika.md